عسل زنبور American Green 453g

عسل زنبور American Green 453gamerican green honey 453g


عسل زنبور آمریکن گرین

این عسل 100 درصد طبیعی بوده و کاملا از نظر کیفیت درجه ۱ است.